Informacje ogólne

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. 

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

Nasze wartości to:

PARTNERSTWO - dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku. 

ROZWÓJ  - dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  - dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy. 

Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK!   

Kodeks etyki można pobrać tutaj

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych można pobrać tutaj 

 

Chcemy współpracować z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez nas wartości i zasad, ale także rozumieją je i same prowadzą swoją działalność w zgodzie z nimi.

Sposobem na to, aby postępować jak należy, jest wdrażanie przejrzystych i transparentnych procesów, zapewniających możliwość identyfikowania, wyjaśniania i niezwłocznego usuwania naruszeń. Edukujemy wszystkich naszych pracowników w sprawach związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie Compliance. Dlatego wdrożyliśmy Politykę antykorupcyjną

 

 

KONTAKT 

 

Pracownicy, w tym kadra zarządzająca, mogą mieć wątpliwości, dotyczące obowiązujących przepisów, zasad Kodeksu etyki GK PGE, bądź regulacji wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. Mogą także podejrzewać, że istnieje ryzyko złamania obowiązujących zasad, przepisów lub regulacji wewnętrznych. Wówczas powinni zgłosić odpowiednim osobom w naszej firmie podejrzenie nieprawidłowości lub informacje o faktycznie zaistniałej niezgodności z prawem, zasadami i regulacjami.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista.

GK PGE gwarantuje Sygnalistom ochronę, w tym anonimowość co do faktu dokonania zgłoszenia.
Aby zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu Etyki GK PGE, należy skontaktować się z:

 

Bezpośrednim przełożonym

Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.
 

 

Koordynatorem ds. Compliance w Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

e-mail: compliance@es-k.pl
nr kontaktowy: +48 693 364 113 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00

 

Biurem ds. Compliance w PGE S.A.

Można także wysłać zapytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów Kodeksu Etyki GK PGE na adres

e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl 

Wiadomość ta trafi do Prezesa Zarządu PGE S.A., dyrektora Departamentu Compliance w PGE S.A., dyrektora Departamentu Audytu w PGE S.A., dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w PGE S.A.