Zmiana sprzedawcy

Odbiorcy energii elektrycznej, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Energoserwisu Kleszczów Sp. z o.o. pełniącego funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), od dnia 1 lipca 2007 roku posiadają prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnego wybranego przez siebie Sprzedawcy, czyli podmiotu posiadającego nadaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję i wynikające z niej prawo do obrotu energią elektryczną.

Prawo Odbiorcy do wyboru Sprzedawcy oraz procesy związane ze zmianą Sprzedawcy są regulowane poprzez ustawę Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), rozporządzenia wykonawcze oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)  i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży zmiana Sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i okresów rozwiązywania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym Sprzedawcą.

Efektem wyboru nowego Sprzedawcy będzie powstanie dla Odbiorcy dwóch różnych umów:

- z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – umowy o świadczenie usług dystrybucji (oznaczanej jako OSD – URD Odbiorca),

- ze Sprzedawcą – umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Aktualna lista Sprzedawców mogących świadczyć usługi sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania Energoserwisu Kleszczów Sp. z o.o.