Energetyka

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu , ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną, i posiada koncesję na:

  • dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/213-ZTO/1345/W/2/2009/MZn (poprzednie DEE/213A/1345/W/2/2006/BT i PEE/213/1345/W/1/2/2000/MS) obowiązującą do 31 grudnia 2025 r.,

  • obrót energią elektryczną nr OEE/264-ZTO/1345/W/2/2009/MZn (poprzednia OEE/264/1345/W/1/2000/MS) obowiązującą do 31 grudnia 2025 r.,

  • oraz jest wyznaczonym przez Prezesa URE operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego decyzją nr DPE-47-2(9)/1345/2005/2006/BT z dnia 01.02.2006 r., zmienioną decyzją nr DPE-4711-9(2)/2010/1345//IB z dnia 25.08.2010 r., poprzez wprowadzenie zapisu, że Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. jest wyznaczony OSD „do dnia 31 grudnia 2025 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej - z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy - Prawo energetyczne.".

Koncesje obejmują obszar terytorialny działania Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. do powiatu bełchatowskiego.

Spółka posiada aktualną Taryfę dla energii elektrycznej w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych i obrocie dla odbiorców w grupach taryfowych G, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE.

Spółka posiada także Cennik dla energii elektrycznej dla pozostałych grup taryfowych zatwierdzony decyzją Zarządu Spółki.

Spółka posiada także aktualny „Planu rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego Energoserwisu Kleszczów”, obejmujący okres od 2021 r. do 2025r.