Compliance
Compliance

Należymy do jednego z największych przedsiębiorstw w Polsce i działamy nie tylko w zgodzie z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Działamy etycznie oraz odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.

Całokształt funkcjonowania, w tym kultura organizacyjna Grupy Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności.

Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność – to wartości, o które dbamy wspólnie. Kierując się nimi, dążymy razem do celu, jakim jest prowadzenie w zielonej zmianie.

Nasze wartości są wsparciem w realizacji strategii i wizji rozwoju Grupy PGE. Zasady postępowania – drogowskazem do realizacji tych celów.

   P A R T N E R S T W O

to utożsamianie się pracowników z Grupą PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, jak również między pracownikami oraz  zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.

  R O Z W Ó J

to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

  O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć

to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej organizacji, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

 

Podstawowe wartości etyczne i zasady Grupy PGE oraz standardy, których stosowania oczekujemy od pracowników, w tym kadry zarządzającej opisaliśmy w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej PGE.

Od swoich obecnych i przyszłych kontrahentów oczekujemy postaw i działań zgodnych z Kodeksem postępowania dla partnerów biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE i z Polityką antykorupcyjną.

Polityka antykorupcyjna stanowi rozwinięcie zasady z Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE „Nie tolerujemy korupcji oraz nieuczciwych zachowań” i powinna być rozumiana spójnie z Kodeksem oraz z przepisami antykorupcyjnymi powszechnie obowiązującego prawa.

Chcemy współpracować z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez nas wartości i zasad, ale także rozumieją je i same prowadzą swoją działalność zgodnie z prawem i w sposób etyczny.

 

Do pobrania:

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE (Code of ethics is here)

Polityka Antykorupcyjna GK PGE (Anti-corruption policy is here)

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE (Capital Group Code of Conduct for Business Partners is here)

Polityka poszanowania praw człowieka w GK PGE

Polityka Różnorodności w GK PGE

Oświadczenie o braku rozliczeń z podmiotami rajowymi w 2021

 

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości, napisz do nas: OpiniaCompliance.pgesa@gkpge.pl.

Jeśli podejrzewasz naruszenie prawa lub wartości i zasad Grupy Kapitałowej PGE, napisz do nas: uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Wiadomość ta trafi do prezesa zarządu PGE S.A., dyrektora Departamentu Compliance w PGE S.A., dyrektora Departamentu Audytu

w PGE S.A., dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w PGE S.A.

 

lub wypełnij FORMULARZ

 

lub skontaktuj się bezpośrednio z  Koordynatorem ds. Compliance w Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. e-mail: compliance@es-k.pl 

nr kontaktowy: +48 44 735-40-34 wew.225 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00

 

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższe adresy e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez zgłaszającego na ujawnienie całości lub części tych informacji.

 

Procedurę Zgłaszania i postępowania ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrony Sygnalistów można pobrać tutaj.