Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Udziały w kapitale zakładowym objęte są przez następujących wspólników:

  1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie – objęła 2.040 (słownie: dwa tysiące czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 (słownie: dwieście cztery tysiące) złotych.
  2. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie – objęła 1.960 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 196.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

 

Rada Nadzorcza:

Bujacz Ewelina - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Górski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Stachera - Sekretarz Rady Nadzorczej

Marta Zawadzka - Członek Rady Nadzorczej

Jarząbkowski Marek - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Zarząd Spółki:

Paweł Karasiński - p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu