BHP

Ochrona zdrowia i życia pracowników dla Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. jest najwyższym priorytetem.

Zarząd Spółki świadomy roli i odpowiedzialności za stan bhp dążąc do zapewnienia najwyższych standardów i  zapewnienia bezpieczeństwa           i  ochrony zdrowia pracownikom w  szczególności kładzie nacisk na:

  • organizowanie prac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami prawnymi w zakresie BHP - bezpieczne i higieniczne warunki pracy zapewniają poczucie komfortu;
  • nieustanne zaangażowanie i doskonalenie standardów w zakresie bhp;
  • zapewnienie pracownikom najwyższej jakości środków ochrony indywidualnej;
  • kreowanie poczucia odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa w Spółce;
  • aktywny udział w życiu Spółki oraz wdrażaniu przekazywanych przez pracowników propozycji i pomysłów w zakresie bhp co pozwala osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych usług;
  • przestrzeganie obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • stałe szkolenie, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz doskonalenie wiedzy i posiadanych umiejętności kadry zwiększający poziom bezpieczeństwa oraz kultury pracy;
  • monitorowanie i minimalizowanie ryzyka związanego z wykonywanymi pracami na każdym szczeblu w organizacji;
  • właściwą komunikację na rożnych szczeblach struktury organizacyjnej Spółki.

 

Poczucie wartości wzajemnej odpowiedzialności za najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców oraz klientów pozwala realizować z należytą starannością i komfortem powierzone Spółce zadania.