Informacja dla klientów

  INFORMACJA  DLA  PROSUMENTÓW

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza od 1 kwietnia 2022 roku nowe zasady rozliczania, informujemy, iż obecni prosumenci korzystający z sytemu opustów, nie muszą składać dodatkowego oświadczenia celem pozostania na dotychczasowych warunkach rozliczenia.

 

 

 

ZMIANA GRUPY TARYFOWEJ

W celu zmiany grupy taryfowej C11ik na właściwą dla gospodarstw domowych grup taryfowych G11 lub G12, należy złożyć wniosek o zmianę umowy. Do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wraz z wykonaną instalacją elektryczną,

  • oświadczenie, iż energia elektryczna nie będzie udostępniana podmiotom komercyjnym i będzie zużywana do celów bytowych.
 
STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW
 
Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w roku 2020 na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku.
 
 Struktura zużycia paliw                       
 
 
SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY
 
Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.115.2021.MTo PW-322447 z dnia 21 października 2021r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
                            
 
 
USŁUGA DSR
 

Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (czyli operatora systemu przesyłowego), w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Usługa ta jest usługą dobrowolną, wykorzystywana przez OSP w celu uniknięcia wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach w systemie elektroenergetycznym jak i w wybranych godzinach doby tzw. szczytowe zapotrzebowanie.

           

Wnioski o wydanie certyfikatów oraz wzory certyfikatów dla ORed (obiektu redukcji) przyłączonych do sieci Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. dostępne są na stronie PSE S.A.: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr

           

Dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku/oświadczenia) należy składać na adres e-mail: dsr@es-k.pl

           

Spółka Energoserwis Kleszczów informuje, że występowanie z wnioskami o wydanie Certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie przez OSDn Certyfikatów ORed, powinno przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi PSE S.A. oraz zgodnie z IRiESD Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

 
 KODEKSY SIECIOWE

 

KRYTERIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZANIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH DO SIECI OSD

Kryteria oceny  możliwości przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji przyłaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia OSD

Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłaczanych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia OSD

 

 ZBIÓR PRAW KONSUMENTA