Informacja dla klientów

  INFORMACJA  DLA  WYTWÓRCÓW  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  W  MIKROINSTALACJACH

Szanowny Wytwórco,

 

Spółka Energoserwis Kleszczów będąca Operatorem Systemu Dystrybucyjnego informuje, iż z dniem 1 lipca 2016r weszła w życie znowelizowana (22 czerwca 2016r.), ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) z  20 lutego 2015r.

           

Zgodnie z nowymi zapisami w art. 5 ust. 2 ustawy OZE:

Wytwórca, (…) informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o :

 

1.zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;

 

2.zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. 

 

W znowelizowanej ustawie, zdjęty został obowiązek zgłaszania kwartalnego oświadczenia o ilości wytworzonej i sprzedanej energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu przez Wytwórcę i Operatora Systemu Dystrybucyjnego.     

 

Jedocześnie operator systemu elektroenergetycznego na podstawie Art. 9c ust.12 - Prawa Energetycznego z  27 listopada 2015r. ma obowiązek przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego. Powyższe informacje składane są co pół roku (do 31 lipca i 31 stycznia po zakończonym półroczu)

 

 

 

ZMIANA GRUPY TARYFOWEJ

W celu zmiany grupy taryfowej C11ik na właściwą dla gospodarstw domowych grup taryfowych G11 lub G12, należy złożyć wniosek o zmianę umowy. Do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wraz z wykonaną instalacją elektryczną,

  • oświadczenie, iż energia elektryczna nie będzie udostępniana podmiotom komercyjnym i będzie zużywana do celów bytowych.
 
STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW
 
Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w roku 2020 na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku.
 
 Struktura zużycia paliw                       
 
 
SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY
 
Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.52.2020.MPo1 z dnia 16 października 2020r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
                            
 
 
USŁUGA DSR
 

Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (czyli operatora systemu przesyłowego), w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Usługa ta jest usługą dobrowolną, wykorzystywana przez OSP w celu uniknięcia wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach w systemie elektroenergetycznym jak i w wybranych godzinach doby tzw. szczytowe zapotrzebowanie.

           

Wnioski o wydanie certyfikatów oraz wzory certyfikatów dla ORed (obiektu redukcji) przyłączonych do sieci Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. dostępne są na stronie PSE S.A.: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr

           

Dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku/oświadczenia) należy składać na adres e-mail: dsr@es-k.pl

           

Spółka Energoserwis Kleszczów informuje, że występowanie z wnioskami o wydanie Certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie przez OSDn Certyfikatów ORed, powinno przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi PSE S.A. oraz zgodnie z IRiESD Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

 
 KODEKSY SIECIOWE

 

 ZBIÓR PRAW KONSUMENTA