Informacje dla klientów

              

             Informacja  o obniżeniu rachunków za prąd    

 

Komunikat dotyczący renumeracji, wprowadzenia nowego formatu kodów Punktów Poboru Energii (PPE)  zgodny ze standardem GS1/GSRN.

Renumeracja kodów PPE - plik zawierający mapowania

 

           Informacje w sprawie zamrożenia cen prądu.        

       Nowe limity zużycia energii elektrycznej w 2023r.

         W ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej zwiększyły się roczne limity zużycia prądu w 2023r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G:

       - z 2 MWh do 3 MWh - wszystkim godpodarstwom domowym;

       - z 2,6 MWh do 3,6 MWh - gospodarstwom domowym z osobą z niepełnosprawnością;

       - z 3 MWh do 4 MWh - posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz rolnikom.

         Limity zużycia energii, do których ceny w 2023r. będą takie same jak w 2022r. :

- do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych – NIE TRZEBA SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA,

- do 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami – NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE

- do 3 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE

- do 250 kWh rocznie - dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) – NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE.

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty niezwłocznie, najpóźniej do 30 czerwca 2023r.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Maksymalna cena energii dla odbiorców będącymi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh.

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy do 30 listopada br. złożyć oświadczenie.

POBIERZ OSWIADCZENIE-SKLADANE-PRZEZ-ODBIORCOW-UPRAWNIONYCH

WYKAZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

Oświadczenia składane  w postaci elektronicznej opatruje się wyłącznie podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) należy przesyłać na adres e-mail: oswiadczenia@es-k.pl

              

INFORMACJA  DLA  PROSUMENTÓW

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza od 1 kwietnia 2022 roku nowe zasady rozliczania, informujemy, iż obecni prosumenci korzystający z systemu opustów, nie muszą składać dodatkowego oświadczenia celem pozostania na dotychczasowych warunkach rozliczenia.

 Nowy system rozliczania dla nowych prosumentów od 1 kwietnia 2022r.

https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing---od-1-kwietnia-2022-r-dla-nowych-prosumentow

 

ZMIANA GRUPY TARYFOWEJ

W celu zmiany grupy taryfowej C11ik na właściwą dla gospodarstw domowych grup taryfowych G11 lub G12, należy złożyć wniosek o zmianę umowy. Do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego wraz z wykonaną instalacją elektryczną,

  • oświadczenie, iż energia elektryczna nie będzie udostępniana podmiotom komercyjnym i będzie zużywana do celów bytowych.
 
STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW ZUŻYTYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w roku 2022 na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 roku. Informacja dostępna poniżej i w siedzibie spółki.
 
 Struktura zużycia paliw               
 
 
SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY
 
Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.4.105.2022.MRa1 z dnia 24 października 2022r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. przedsiębiorstwo energetyczne Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. z  siedzibą w Rogowcu sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
                            
 
SPRZEDAWCA Z URZĘDU

Informujemy, że na obszarze działania Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. sprzedawcą wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu jest spółka Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  z siedzibą w Rogowcu przy ul.Instalacyjnej 2, 97-427 Rogowiec.

„Sprzedawca z urzędu” – Przedsiębiorstwo Energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

LISTA SPRZEDAWCÓW REZERWOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SP. Z O.O.
Lista Sprzedawców zawierających umowę sprzedaży rezerwowej:
1. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. , ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec.
 
USŁUGA DSR
 

Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (czyli operatora systemu przesyłowego), w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Usługa ta jest usługą dobrowolną, wykorzystywana przez OSP w celu uniknięcia wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach w systemie elektroenergetycznym jak i w wybranych godzinach doby tzw. szczytowe zapotrzebowanie.

           

Wnioski o wydanie certyfikatów oraz wzory certyfikatów dla ORed (obiektu redukcji) przyłączonych do sieci Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. dostępne są na stronie PSE S.A.: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr

           

Dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku/oświadczenia) należy składać na adres e-mail: dsr@es-k.pl

           

Spółka Energoserwis Kleszczów informuje, że występowanie z wnioskami o wydanie Certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie przez OSDn Certyfikatów ORed, powinno przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi PSE S.A. oraz zgodnie z IRiESD Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

 
 KODEKSY SIECIOWE

 

KRYTERIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZANIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH DO SIECI OSD

Kryteria oceny  możliwości przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji przyłaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia OSD

Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłaczanych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia OSD

 

 ZBIÓR PRAW KONSUMENTA